रिमझिम

मी चाललो होतो फिरायला
त्या निमित्ताने काही आणायला
घेऊन सुंदर दिवस
आणि रस्ता हृदयातला

छानशी वाट सजलेली
हिरव्या बाजूंनी
फुलपाखरे खेळत होती
भोवताली रंगांनी

एक छोटेसे फुलपाखरू
गेले भोवताली बागडून
कदाचीत त्यावेळी माझं
मनच गेलं होतं फुलून

एकू येत होती
सळसळ पानांची
लागली होती थंड
चाहूल वार्‍याची

वार्‍याचा झोत गेला
स्पर्शून सर्वस्वाला
मी भोवताली अनुभवली
मनात हेलावत्या पानांची रिमझिम

No comments:

Post a Comment