स्वप्नामध्ये

स्वप्नामध्ये रंगलो
तिथेच मी हरवलो
हा सर्व मूर्खपणा
कळूनही चुकलो

विचार विचार नी
विचारच करत राहिलो

जमिनीवरुन चालताना
क्षितीजाकडे पहात राहिलो
भोवताली दाट धुक्यामध्ये
ढगांना शोधत राहिलो

शोधत शोधत नी
शोधतच राहिलो

स्वप्नामध्ये रात्री मी
फुले उमलतांना बघितली
नी पहाटे पहाटे
मला गाढ झोप लागली

झोपत झोपत नी
झोपतच राहिलो

No comments:

Post a Comment