शोधत आपली दिशा

अनेक नजरात
अनेक मनात
मी वेगवेगळा किती
बदलांच्या ह्या धरतीवर
मी रुपांत नेमका किती

कुणाकुणा कशीकशी
माझी प्रतिमा भासे
स्वतःला मजला माझी
अस्पष्ट आकृती दिसे

जीवनाच्या अगम्यतेत
मी स्वतःस ओळखू कसा?
तो मीच आहे का?
जो हा दाखवतोय आरसा

जिथे उमटविला असेल
मी विचारांचा ठसा
भटकताहेत ते सर्वही आता
शोधत आपली दिशा

No comments:

Post a Comment