जीवन संगीत

सुरकुतलेला चेहरा
विस्तारलेले विचार
जन्मभर सहन करुन
ऋतूंचा मार

थकलेले शरीर
परिपक्व मन
चढउतारांचे
बधून क्षण

अस्पष्ट नजर
दूरवर दृष्टी
अनुभवून ही
सारी सृष्टी

शांतता कानात
विचार मनात
ऐकत राहतो
जीवन संगीत

No comments:

Post a Comment