खूप काही

शून्यशा अनंतातून
सांगावंसं खूप काही
मुक्याशा जीवनातून
बोलवंसं खूप काही

अज्ञेय मितीतून
गुंतावंसं मन काही
जाणवत्या भासांतून
जगावंसं खूप काही

मनःचक्षू जीवनातून
भटकावंसं स्वप्न काही
आयुष्याच्या प्रवाहातून
वहावंसं खूप काही

अव्यक्त अनुभूतीतून
अनुभवावा भाव काही
स्वयंसिद्ध अंतःकरणातून
जाणावंसं खूप काही

No comments:

Post a Comment